ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
2. Evenement: een wandelevenement dat jaarlijks wordt georganiseerd
3. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement
4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
Evenement
5. Organisatie: Wandel Vierdaagse Meerhoven, onderdeel van Stichting Meerhoven24, ingeschreven bij de KvK onder nummer:
6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst

ARTIKEL 2 DEELNAME

1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon.
2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De organisatie behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen
3. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen
4. Het overdragen van een overeenkomst aan een derde is mogelijk na toestemming van de organisatie
5. Indien een deelnemer is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
6. De deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld
inclusief bestelde extra’s, dit ongeacht daadwerkelijke deelname
8. De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het
evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De
organisatie kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats
9. Een besluit van de organisatie om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten

 

 

 

ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor
enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de
deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te
rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement
3. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede
gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist
4. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met
betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade
5. Sponsors van het evenement en de gemeente(n) en provincie waarin het
evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisatie, uitgesloten van
aansprakelijkheid

ARTIKEL 4 PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand.
De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan
de organisatie tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.
De organisatie verklaart met alle gegevens van de deelnemer zorgvuldig om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn ingeleverd.

 

Artikel 6: Algemeen

Plezier staat voorop. De organisatie verwacht dan ook dat iedereen respectvol wordt behandeld, zowel deelnemers, organisatie als overige vrijwilligers die helpen om het evenement te kunnen laten plaatsvinden

De organisatie maakt op diverse plaatsen gebruik van verkeersregelaars. De aanwijzingen van de verkeersregelaars dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Zij bewaken de veiligheid van de deelnemers.

Het evenement loopt door onze wijk en door de natuur. Wij verwachten van alle deelnemers dat zij respect hebben voor de omgeving en geen afval in de wijk of in de natuur achter zullen laten. Bewaar lege verpakkingen en gooi ze thuis weg.

EHBO: tijdens het evenement zijn er een EHBO’er en Bhv’ers aanwezig.
Er zal elke dag een hulpverlener meelopen tijdens de wandeling. Daarnaast is er tijdens het evenement altijd een BHV’er aanwezig bij de start/finish.
De hulpverleners zijn herkenbaar aan de gele hesjes.